PTSS onderzoek

Vanaf 1 oktober 2022 is de includering van nieuwe cliënten voor ons PTSS-onderzoek gestopt. Dat betekent dat wij geen nieuwe cliënten meer aannemen voor ons onderzoek en u zich hier niet langer voor kunt aanmelden.

Als u in gevaar bent, is het normaal dat er een angstreactie ontstaat die processen in het lichaam aanzet ter voorbereiding op het verdedigen tegen dit gevaar. Dit wordt ook wel een “fight-or-flight” respons genoemd. Wanneer u last heeft van PTSS is deze reactie als gevolg van een traumatische gebeurtenis veranderd of beschadigd. Mensen met PTSS kunnen stress of intense angst ervaren terwijl zij niet meer in reëel gevaar verkeren. PTSS kan zich ontwikkelen na een traumatische gebeurtenis waarbij bij iemand of een getuige van diegene fysiek geweld of de dreiging tot fysiek geweld wordt aangedaan.

Op de volgende link kunt u ons onderzoek naar PTSS poster bekijken: Poster (pdf)

VUMC

Drs. Paula de Jong en drs. Mellony van Hemert zijn als externe promovendus verbonden aan het VUMC, meer info.

PTSS onderzoek criteria

U heeft interesse in een mogelijke deelname aan ons PTSS-onderzoek. Om hieraan mee te kunnen doen vragen we u om de volgende vragen alvast zelf te beantwoorden. Wanneer alle 7 punten van toepassing zijn voor u, dan komt u naar aller waarschijnlijkheid in aanmerking voor ons onderzoek en willen u graag vragen om zich bij ons aan te melden.

(fysiek gedwongen worden tot seksuele handelingen, bijten, schoppen, slaan, haren trekken, vastgebonden worden en knijpen)
(bijvoorbeeld door: (stief-pleeg) ouders, broer/zus, oom, tante, neef, nicht, kennis/vriend van ouder, buurtgenoot, school, internaat, kerk, sportclub)
(bijvoorbeeld door: (stief-pleeg) ouders, broer/zus, oom, tante, neef, nicht, kennis/vriend van ouder, buurtgenoot, school, internaat, kerk, sportclub)
(bijv. bij start 2 maanden geleden kan de behandeling over 1 maand starten)
(het lijkt alsof het verleden weer hier en nu is of ik zit weer midden in de herinnering)

Psychotherapy & Movement op Youtube

Aanmelding voor onze PTSS behandelstudie

P&M voert een promotieonderzoek uit waarin Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting, twee evidence based behandelmethoden voor PTSS, met elkaar vergeleken worden.

Indien u klachten ervaart als gevolg van belastende ervaringen in de jeugd en deel wilt nemen aan het onderzoek verzoeken wij u uw contactgegevens onderaan deze pagina in te voeren. Vervolgens sturen wij u op korte termijn een mail met een blanco aanmeldingsformulier. Als u deze ingevuld retour mailt in combinatie met een verwijsbrief van de huisarts voor specialistische GGZ dan kunnen wij in overleg met u een datum plannen voor het intakegesprek. De verwijzing van de huisarts is nodig omdat het onderzoek een behandelstudie betreft. Hieronder volgt meer informatie over wat het deelnemen aan deze studie voor u betekent.

*Op dit moment is er een wachtlijst bij P&M voor cliënten die niet deelnemen aan het promotieonderzoek.

Intake

Nadat u zich hebt aangemeld, zal een intakegesprek worden ingepland. Dit gesprek is bedoeld om uw klachten in kaart te brengen en om te achterhalen of er sprake is van een posttraumatische stress-stoornis als gevolg van interpersoonlijk misbruik in de kindertijd gepleegd vóór het bereiken van het 16de levensjaar door één of meer daders uit de directe leefomgeving. Tijdens dit gesprek zal u, indien er sprake is van PTSS, op de hoogte worden gesteld van het onderzoek waarin u zal deelnemen. Op het eind van het gesprek zal u een formulier overhandigd worden met informatie over het onderzoek (patiënteninformatie).

Includeringsmeting

Na het intakegesprek zal een includeringsmeting plaatsvinden. Tijdens deze meting zullen bij u een aantal vragenlijsten (SCID-I / MINI, SCID-II en KIP-interview) worden afgenomen om te bepalen of u binnen onze gestelde criteria valt om deel te nemen aan het onderzoek. Nadat de verkregen informatie is verwerkt zal met u een afspraak worden gemaakt om de gegevens verkregen uit deze psychologische onderzoeken aan u terug te koppelen.

Terugkoppelingsgesprek

In dit gesprek wordt aan u uitgelegd waarom u wel of waarom u niet kunt deelnemen aan het onderzoek. Als u kunt deelnemen overhandigen wij u een toestemmingsformulier waarin u schriftelijk aangeeft aan het onderzoek te willen deelnemen. Het kan zijn dat u op basis van de includeringsmeting niet binnen de inclusiecriteria voor het onderzoek valt. In dat geval wordt uitgelegd waarom dat zo is, en wordt vervolgens met u een alternatief behandelplan opgesteld.

Randomisatie

Als is gebleken dat u aan het onderzoek deel kunt nemen zult u op basis van een computer gerandomiseerde selectie worden toegewezen aan één van de verschillende behandeltakken, te weten:

 1. Imaginaire Exposure behandeling
  U wordt herhaaldelijk en langdurig geconfronteerd met de angstoproepende herinneringen aan het trauma, door opnieuw de traumatische gebeurtenis in gedachten te beleven. Wanneer u uzelf op een systematische manier en onder veilige omstandigheden confronteert met uw angsten, kunt u leren hoe u met die angsten om kunt gaan anders dan deze te vermijden. U leert dat de angst en de spanningen langzamerhand afnemen als u uzelf steeds opnieuw confronteert met de dingen die u heeft vermeden. Met andere woorden u gaat zich meer ontspannen voelen in die situaties. We noemen dit gewenning. Gewenning is een proces waarbij de angst vanzelf daalt als men maar lang genoeg in de angstige situatie blijft en het vaak genoeg herhaalt.
 2. Imaginaire Rescripting behandeling
  Eén van de belangrijkste doelen van imaginatie met rescripting is dat u gaat ontdekken dat niet u maar uw leefklimaat “fout” was. Een ander belangrijk doel is de emotionele verwerking van de belastende gebeurtenissen. Het is niet de bedoeling zoals bij Imaginaire Exposure dat u de gehele gebeurtenis herbeleeft. Bij imaginatie met rescripting wordt de blootstelling aan de traumatische situatie zo kort mogelijk gehouden. U leert in de imaginatie uw gevoelens en behoeftes steeds beter (her)kennen en leert ze anders te hanteren. U leert vervolgens steun en hulp te vragen aan mensen die u vertrouwt. U krijgt bijvoorbeeld de ruimte om uw woede en verdriet over het schenden van uw rechten te uiten en u leert als gezonde volwassene in te grijpen in situaties waarin u als kind niet goed behandeld werd.
 3. Controlegroep
  (binnen deze groep wordt u in het eerste traject gemonitord aan de hand van vragenlijsten)

Start interventie

Nadat de randomisatie heeft plaatsgevonden en u dus behoort tot een behandeltak wordt gestart met de behandeling: Imaginaire Exposure, Imaginaire Rescripting of de controlegroep. Tijdens de eerste zitting krijgt u te horen tot welke groep u behoort. De zittingsduur van de behandelingen is 90 minuten: de eerste 5 weken 2 keer per week en de laatste 6 weken 1 keer per week. Cliënten binnen de controlegroep worden de eerste 11 weken uitsluitend gemonitord aan de hand van vragenlijsten op 3 meetmomenten. Na deze periode zal vervolgens direct de behandeling voor PTSS starten.

Effectmeting

Met behulp van diverse uitkomstmaten bepalen wij zowel tijdens als na de behandeling wat het effect is geweest van de therapie op de vermindering van de klachten die u ervaart als gevolg van de PTSS. Aan de hand hiervan onderzoeken wij welke behandelmethode het meest effectief is.

PTSS zelf screener

Wanneer mensen aangevallen, bedreigd, verkracht, getuige zijn van moord of geweld of gegijzeld worden kunnen zij zogenoemde posttraumatische stressklachten ontwikkelen.

Onderstaande klachten kunnen ontstaan na een traumatische gebeurtenis. Onderstaande zelfinvul vragenlijst gaat over uw persoonlijke reactie op de traumatische gebeurtenis die u heeft meegemaakt.

Als u tenminste 2 maal in de afgelopen week het volgende heeft ondervonden.

Scoring

Heeft u 6 of meer vragen goed? Dan heeft u mogelijk last van een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Vul de onderstaande formulier in en wij nemen dan binnen 48 uur contact met u op om met u te overleggen.

 1. Verontrustende gedachten of herinneringen aan de gebeurtenis, die in uw hoofd opkomen tegen uw wil in?
 2. Verontrustende dromen over de gebeurtenis?
 3. U gedragen of u voelen alsof de gebeurtenis opnieuw plaats vindt?
 4. Van streek raken door dingen die u aan de gebeurtenis herinneren?
 5. Lichamelijke reacties (zoals snelle hartslag, steen op de maag, zweten, duizeligheid) wanneer u herinnerd wordt aan de gebeurtenis ?
 6. Moeilijk in slaap kunnen komen of te vroeg wakker worden?
 7. Geïrriteerdheid of woedeaanvallen?
 8. Moeite hebben met concentreren?
 9. Verhoogd bewustzijn van mogelijke gevaren voor uzelf en anderen?
 10. Gespannen zijn of schrikken van iets onverwachts?

Trauma Screening Questionnaire. Zie : Brewin, C.R., Rose, S., Andrews, B., Green, J., Tata, P., McEvedy, C., Turner, S., and Foa, E.B. (2002). Brief screening instrument for post-traumatic stress disorder. The British Journal of Psychiatry, 181, 158-162. Vertaling: M.Olff.

Wat wordt er van u gevraagd?

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor het onderzoek kunt u zich hieronder aanmelden. U krijgt een intakegesprek en een aantal diagnostische interviews waarin o.a bepaald wordt of u voldoet aan de criteria om deel te nemen.