Zorgverzekering en vergoedingen

De vergoedingen voor behandeling bij Psychotherapy & Movement zijn op 3 manieren mogelijk. U zult uiteraard geen verschil ervaren in de wijze van behandeling afhankelijk van de manier waarop de vergoeding verloopt.

Bron infographic: https://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Mogelijkheid 1: Vergoeding via de zorgverzekeraar die een contract heeft afgesloten met Psychotherapy & Movement

Onze praktijk heeft zgn. ‘eigen contracten’ met alle zorgverzekeraars behalve CZ (en gelieerde verzekeraars: Delta Lloyd, OHRA, Lancyr) & Menzis (en gelieerde verzekeraars: Anderzorg,  Hema, PMA).  
Indien u verzekerd bent bij CZ kunt u zich alleen aanmelden via mogelijkheid 2. Voor cliënten die bij Menzis verzekerd zijn kunnen zich aanmelden via mogelijkheid 2 of 3.


Psychotherapie wordt voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering; wel dient u rekening te houden met het wettelijk eigen risico. U meldt zich aan door een mail te sturen naar info@psychotherapymovement.nl met de reden van aanmelding en de verwijsbrief voor specialistische of basis GGZ. Let goed op dat uw verwijsbrief voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Meer informatie over de eisen van de verwijsbrief leest u op onze website.

Mogelijkheid 2: Vergoeding via de zorgverzekeraar die een contract heeft met 1nP (1e netwerk voor vrijgevestigde professionals in de GGZ)

Psychotherapy & Movement werkt samen met Stichting 1nP.  Stichting 1nP is een landelijk netwerk van 600 zorg professionals in de geestelijke gezondheidszorg.
 
Stichting 1nP heeft contracten met alle zorgverzekeraars. 
Psychotherapie wordt voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering; wel dient u rekening te houden met het wettelijk eigen risico van €385,-.

Indien u zich op deze manier wilt aanmelden verzoeken wij u eerst een email te sturen naar luciano@psychotherapymovement.nl met de reden van aanmelding. Wij zullen dan de instructies geven welke manier van aanmelden het beste past bij uw situatie.
Indien u van ons de instructies krijgt om aan te melden via 1nP, volgt u dan onderstaande stappen.

Aanmelden via 1nP gaat als volgt:

 1. Kies www.1np.nl
 2. Kies 'vind een behandelaar'
 3. Zoek op naam / postcode van de professional - Kies: 'BGGZ' of 'SGGZ' en Typ: 'de Jong' of ‘van Hemert’ en '1018EV'
 4. Kies Mw. de Jong, Paula (regiebehandelaar) of Mw. van Hemert (regiebehandelaar)
 5. Kies 'inschrijven'
 6. Vul de gegevens in
 7. U ontvangt via de mail een link, waarmee u het wachtwoord moet wijzigen (de link aub direct gebruiken)
 8. Vervolgens kunt u zich in een extra beveiligde omgeving verder aanmelden
 9. Via 1nP kunt u dan het aanmeldformulier invullen en de verwijsbrief bijvoegen

Belangrijk: voor vragen kunt u in eerste instantie het secretariaat van 1nP bellen via 0900-5553000 (of evt contact opnemen met ons).

Mogelijkheid 3: Indien restitutiepolis Menzis

Heeft u een restitutiepolis afgesloten bij deze zorgverzekeraar? Hiermee heeft u altijd recht op een vrije therapeut en ziekenhuis keuze.

In Nederland geldt dat u het recht heeft op een vrije keuze voor uw therapeut. Psychotherapy & Movement is van mening dat het belangrijk is om een goede therapeutische relatie te kunnen opbouwen met de therapeut van uw keuze op een locatie van uw keuze, gezien dit meestal zal leiden tot een meer efficiënte behandeling en sneller herstel. Indien u onze mening deelt dat deze keuzevrijheid van groot belang is, dan adviseren wij u ten zeerste om een restitutiepolis af te sluiten.

Als u een naturapolis afsluit is het risico dat u niet bij de behandelaar van uw keuze therapie kunt krijgen groot; wij raden het dus af om een naturapolis te nemen als u interesse hebt in kleinere, meer gespecialiseerde praktijken als Psychotherapy & Movement.

Met een restitutiepolis kunt u ervoor kiezen om op korte termijn in een kleine vertrouwde setting bij Psychotherapy & Movement gespecialiseerde behandeling te krijgen voor uw psychische klachten. De factuur van de behandeling kunt u vervolgens zelf declareren bij de zorgverzekeraar.

Psychotherapy & Movement werkt contractvrij voor Menzis:
Bij Psychotherapy & Movement werken wij deels contractvrij en dit geldt bijvoorbeeld voor de zorgverzekeraar Menzis. Dit houdt in dat de rekening rechtstreeks naar de cliënt wordt gestuurd en dat de cliënt vervolgens zelf elektronisch de rekening kan indienen bij de zorgverzekeraar. Met sommige polis varianten moet u een deel zelf betalen als er sprake is van een contractvrije situatie. Zo krijgt u met een naturapolis 75 tot 80% vergoed en bij een restitutiepolis is dit het volledige bedrag dat vergoed wordt. U moet in alle gevallen rekening houden met uw eigenrisico van €385,-. Het voordeel van contractvrij werken is dat de privacy van de cliënt in principe beter wordt gewaarborgd en dat er minder bemoeienis is van de zorgverzekeraar. Als behandelaar zijn wij minder gebonden aan de voorwaarden die door de zorgverzekeraars van tevoren worden gesteld zoals de behandelduur en invulling van de behandeling. Ook krijgen wij als behandelaar niet te maken met een zogenaamd ‘maximum budget’ dat is bereikt bij een zorgverzekeraar en hoeven wij cliënten daarvoor dus niet door te verwijzen. Daarnaast neemt het administratief werk voor de behandelaar af en in principe komt er dus meer tijd vrij voor de daadwerkelijke behandeling. Een nadeel is dat de declaraties dus niet automatisch verlopen wanneer er geen sprake is van een contract. Dit zal betekenen dat de rekening naderhand direct moet worden ingediend door de cliënt zelf bij de zorgverzekeraar. Dit is minder gemakkelijk voor zowel de cliënt als voor de behandelaar. 

KWALITEITSSTATUUT SECTIE II

Een behandeling bij ons kost uiteraard geld. Wie betaalt deze kosten en hoe gaat dat in zijn werk? Uw zorgverzekeraar vergoed de gemaakte kosten uit uw basisverzekering. Uw wettelijk eigen risico wordt wel aangesproken. 

Als vrijgevestigde praktijk en zorgaanbieder vallen wij onder het kwaliteitsstatuut sectie II. Tijd die besteed wordt aan een client worden onderverdeeld in directe en indirecte tijd.

Iedere maand stuurt Psychotherapy & Movement een factuur naar uw zorgverzekeraar. In de prijs zitten alle kosten die direct of indirect met de zorg te maken hebben. 

 • Directe tijd
  Dit zijn de rechtstreekse contacten van u met uw behandelaar. Dat kunnen face-to-face gesprekken zijn, de afname van diagnostische onderzoeken, maar ook telefoontjes, e-mailcontacten of eHealth contacten.
 • Indirecte tijd 
  Dit is de tijd die buiten uw zicht aan uw behandeling wordt besteed. U kunt hierbij denken aan het voorbereiden van een sessie, het noteren van notities, bijhouden van uw dossier, registratie en rapportage, het vervaardigen van uw behandelplan, het schrijven van een brief aan de huisarts of verwijzer, uitwerken van de intake en multidisciplinair (intern & extern) overleg met collega’s, uitwerken van uw diagnostische rapport, uitwerken en verwerken van uw ROM scores | rapportages.

Wekelijks vindt er een multidisciplinair (MDO) overleg plaats met alle aanwezige collega’s. Hierin worden eventuele stagnaties of vragen van onze (regie en mede) behandelaren besproken. Met het ondertekenen van ons toestemmingsformulier vragen wij hier uw toestemming voor. Dit betekent dat tijd besteed aan vragen die betrekking hebben ten aanzien van uw behandeling hiervoor middels indirecte tijd in rekening worden gebracht. Ook vindt er iedere maand een intern overleg plaats met alle regiebehandelaren waarin uw behandeling besproken wordt. Hier wordt uitgebreid stil gestaan bij de voortgang van uw behandeling. Ook deze kosten vallen onder de indirecte tijd.

Tarieven binnen Zorgprestatiemodel

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) heeft voor het nieuwe prestatie bekostigingsmodel tarieven vastgesteld voor de verschillende prestaties. 

Hieronder ziet u de verschillende prestaties die voor Psychotherapy & Movement worden gebruikt:

 • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt de behandelaar wat er met je aan de hand is, welke problematiek er bij jou speelt;
 • consult behandeling: bij behandeling ga jij met jouw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken en gericht te werken aan vooraf gestelde doelen;
 • intercollegiaal overleg: als jouw behandelaar het voor je behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
 • in uitzonderlijke gevallen reistijd: als de behandelaar naar jou toe moet komen.

Vergoeding basisverzekering

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding door de zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Met ingang van 2017 stelt de zorgverzekeraar daar de volgende eisen aan:

 • Op de verwijsbrief moet de volgende specificatie vermeld zijn: Basis of specialistische GGZ 
 • De verwijzing bevat ten minste:
 • Datum afgifte;
 • Beschrijving van de (vermoede) psychische stoornis 
 • De naam en woonplaats van de verwijzer;
 • Handtekening en / of stempel of elektronische handtekening 
 • De AGB-code van de verwijzer 
 • Naam, adres, geboortedatum en inschrijfnummer van de verzekerde.

Uitzonderingsmogelijkheid van verplichte vermelding diagnose-informatie op factuur

Cliënten in de gespecialiseerde GGZ kunnen verklaren dat ze uit privacyoverwegingen bezwaar hebben tegen het aanleveren van diagnose-informatie aan zorgverzekeraars én aan het DaC-informatiesysteem (DIS). De zorgaanbieder (uw therapeut) is dan vervolgens vrijgesteld van de wettelijke verplichting om die informatie te vermelden. De cliënt en de zorgaanbieder hoeven vóór indiening van gegevens de verklaring slechts te ondertekenen en een kopie op te sturen aan de zorgverzekeraar van de cliënt. De zorgaanbieder bewaart in het cliëntdossier een exemplaar van de afgegeven privacyverklaring. Cliënten kunnen hun behandelaar om de privacyverklaring vragen of kunnen bijgaand formulier meenemen (zie informatie > formulieren). 

Meer informatie over de regeling vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl

Zorgprestatiemodel

Met ingang van 1 januari 2022 gaat de bekostiging voor de zorg in de Geestelijke Gezondheidszorg veranderen. Dit betekent dat alle GGZ praktijken | GGZ instellingen op 31 december 2021 verplicht zijn alle lopende dossiers (DBC’s) af te sluiten en deze te factureren bij de zorgverzekeraar.
 
Na sluiting van uw dossier | DBC op 31-12-2021 krijgt u van uw zorgverzekeraar een overzicht van uw eigen risico over 2021. Wanneer uw eigen risico over 2021 nog niet (volledig) was verbruikt, zal dit alsnog verrekend worden. Zo kunnen alle zorgaanbieders op 1 januari 2022 starten met het nieuwe bekostigingssysteem. Op het moment dat uw zorg in 2022 doorloopt, zal deze onder de nieuwe bekostigingssystematiek, het zogenaamde Zorgprestatiemodel, gaan vallen.
 
Dit betekent helaas dat u op 1 januari 2022 opnieuw start met het aanspreken van het eigen risico 2022 en hierdoor dus mogelijk over 1 zorgtraject 2 keer eigen risico betaalt. Als vrijgevestigde praktijk betreuren wij dit zeer, maar kunnen hier niets aan veranderen. Mocht u hier vragen over hebben, neem gerust contact op met uw zorgverzekeraar en/of met uw behandelaar. 

BRON: 

https://www.zorgprestatiemodel.nl

https://www.zorgprestatiemodel.nl/bekostiging/zorgprestatiemodel