Informatie

Kwaliteitsregister GGZ van Psychotherapy & Movement

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle GGZ aanbieders in de Zorgverzekeringswet verplicht om een zogenoemd kwaliteitsstatuut te hebben. De verplichting geldt zowel voor vrijgevestigde aanbieders, zoals Psychotherapy & Movement, als voor instellingen. Het kwaliteitsregister GGZ is van kracht per 1 januari 2017 en verplicht voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

Het kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop een praktijk in de GGZ de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd, in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen, op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn.

Het kwaliteitsstatuut van Psychotherapy & Movement is officieel goedgekeurd en gaat van kracht op 1 januari 2017. Het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Psychotherapy & Movement wordt op 31 december 2016 doorgegeven aan Zorginstituut Nederland (ZiNL). ZiNl publiceert een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen met een goedgekeurd statuut. Het kwaliteitsregister van Psychotherapy & Movement is ter inzage op ons kantoor aanwezig.

Erkende opleidingspraktijk

Psychotherapy & Movement is vanaf 1 januari 2017 een erkende GZ opleidingspraktijk gevisiteerd door de RINO groep (Utrecht). NZA nummer: 450- 4116
De GZ opleiding duurt twee jaar bij een fulltime arbeidsleerovereenkomst waarbij door de opleideling daarnaast één dag theoretisch onderwijs per week wordt gevolgd.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Alle behandelaren van Psychotherapy & Movement beschikken over een geheimhoudingsplicht en een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze verklaring wordt om de drie jaar vernieuwd.

Gedragsverklaring aanbesteden (GVA)

Psychotherapy & Movement beschikt als vrijgevestigde praktijk over een Gedragsverklaring Aanbesteden.

Wat is een Gedragsverklaring Aanbesteden?
Een Gedragsverklaring Aanbesteden wordt afgegeven door Justis wanneer uit onderzoek is gebleken dat er geen bezwaren zijn dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon zich inschrijft op een overheidsopdracht.

Justis de instantie die bevoegd is om de gedragsverklaring aanbesteden af
te geven raadpleegt daartoe het Justitieel Documentatie Systeem en gaat na of sprake is van relevante beschikkingen van de Autoriteit Consument en Markt of de Europese Commissie.